Watersportvereniging Texel

Ledeninformatie

Inschrijfformulier voor nieuwe leden

Leest u voor u zich inschrijft het Havenreglement, het Kostenoverzicht en de Statuten door. Hierdoor krijgt u een goed beeld van hoe de haven functioneert.

Wilt u zich aanmelden als lid van onze vereniging, vult u dan het hieronder genoemde formulier in. U ontvangt na goedkeuring de bevestiging van uw inschrijving, uw boxnummer en de factuur.

LET OP: alleen ingezetenen van Gemeente Texel kunnen zich als lid laten inschrijven. Indien nodig, vragen wij u dit schriftelijk te bevestigen.

Achternaam*
S.v.p. invullen...

Voornaam*
S.v.p. invullen...

Geboortedatum*
S.v.p. invullen...

Adres*
S.v.p. invullen....

Postcode*
S.v.p. invullen....

Plaats*
S.v.p. invullen....

Telefoonnummer*
S.v.p. invullen....

E-mailadres*
S.v.p. invullen....

 
Soort boot*
Maak een keuze

Scheepsnaam
Invalid Input

Lengte over alles
Invalid Input

(inclusief boegspriet en buitenboordmotor)

Maximale breedte
Invalid Input

Naam verzekeraar
Invalid Input

Polisnummer verzekeraar
Invalid Input

Naam tussenpersoon verzekering
Invalid Input

Akkoord voor aanmelding

Kosten

 • Lidmaatschap € 25,- per jaar (factuur via de mail: € 2,50 korting)
 • Inschrijfgeld € 45,-, eenmalig
 • Liggeld € 7,50 per m2 per jaar (kano's vast tarief) 

Havenreglement

JACHTHAVENREGLEMENT

Artikel 1.
De verantwoordelijkheid voor de eigendommen, jachthaven, steigers, verblijfsaccommodatie en het materiaal van de vereniging berust bij bet bestuur. Het dagelijks beheer wordt uitgevoerd door de havencommissaris. Beschikt de vereniging over een havenmeester, dan treedt deze op namens het bestuur. Artikel 2.
De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van de leden, de eigenaar of gebruiker of anderen. Deze bepaling geldt zowel voor de vaartuigen met toebehoren alsmede andere eigendommen in het water, op de steiger, in de verblijfsaccommodatie, aan de wal en op het perceel Stoompoort 4 te Oudeschild. Artikel 3.
Voor het gebruik van ligplaatsen in de haven, stallingplaatsen voor trailers en boten, gebruik van de afspuitinrichting, gebruik van de loods enz. komen uitsluitend leden van de vereniging in aanmerking. Overdracht van het eigendom van een boot, trailer of enig ander voorwerp dat gebruikmaakt van deze genoemde voorzieningen, dient terstond gemeld te worden aan de havencommissaris. Direct na de eigendomsoverdracht moet de voorziening vrij van gebruik worden opgeleverd. Artikel 4.
Lig- en stallingplaatsen voor schepen, kano's en trailers dienen jaarlijks vóór 1 januari van het daaropvolgende seizoen te worden aangevraagd. Voor aanvragen die na 1 januari binnenkomen, worden administratiekosten in rekening gebracht. Artikel 5.
Behoort het schip aan meer dan één eigenaar, dan wijzen de gezamenlijke eigenaren één van hen aan als verantwoordelijke tegenover de vereniging. Alle eigenaren dienen lid van de vereniging te zijn. Artikel 6.
De havencommissaris is bevoegd om in de toewijzing van ligplaatsen wijzigingen aan te brengen Artikel 7.
Door het bestuur, hiervoor optredend de havencommissaris, kan aan schepen die geen vaste ligplaats in de haven hebben, een wisselplaats worden toegewezen, voor zover de beschikbare ruimte zulks toelaat en onder voorwaarden als door het bestuur bepaald. Het bestuur kan tevens niet-leden toestaan van de afspuitinrichting gebruik te maken. Artikel 8.
De tarieven voor ligplaatsen gelden voor de periode 1 januari tot 31 december en worden per jaar vastgesteld in een vóór de aanvang van het betreffende verenigingsjaar te houden vergadering. Worden er in de betreffende ledenvergadering door het bestuur geen daartoe strekkende voorstellen gedaan, dan blijven voor het daaropvolgende jaar de laatst geldende tarieven van kracht. De tarieven van liggelden en stallingplaatsen worden berekend naar de maximale lengte x breedte van schip en wagen. De verschuldigde bedragen moeten worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst van een nota hiervoor, welke tevens bewijs van toewijzing van een ligplaats of standplaats is. Betalingen gelden voor de volledige periode (jaar), ongeacht de tijdsduur waarin van de ruimte of ligplaats gebruik wordt gemaakt. Artikel 9.
Overdracht van een ligplaats voor een vaartuig of gehuurde ruimte voor een kano of andere gehuurde ruimte is niet toegestaan, tenzij de havencommissaris van dit verbod dispensatie verleent onder door hem te stellen voorwaarden. Artikel 10.
Het is verboden:

 1. In het gebied van de haven (inclusief verblijfsaccommodatie) vaartuigen te bouwen of af te bouwen;
 2. In dat gebied onderhoudswerk of reparaties te verrichten waarbij hinderlijk geluid of andere overlast veroorzaakt wordt of waarbij temperaturen kunnen ontstaan hoog genoeg voor het doen ontstaan van ontploffingen of brand;
 3. Elektriciteit te gebruiken voor verwarming en/of andere doeleinden zonder toestemming en medeweten van de havencommissaris c.q. de havenmeester;
 4. De rust in de haven te verstoren, o.a. door motoren of aggregaten te laten draaien, door luitschallende radio's in werking te hebben;
 5. Met boten snel in of in de nabijheid van de haven te varen;
 6. Eigendommen van de vereniging te beschadigen;
 7. Kano's, masten, rondhouten, andere onderdelen of visgerei van schepen op de steigers, vlotten of verblijfsaccommodatie te laten liggen;
 8. Vuilnis, afval, olie of oliehoudende stoffen in de haven te werpen of te lozen.
 9. Havenvlotten, steigers, kano-opslagplaats, douche- toiletruimte of verblijfsaccommodatie op enigerlei wijze te verontreinigen.
 10. Auto's te parkeren op de door NP. gemerkte plaatsen of invalidenplaatsen oneigenlijk te benutten;
 11. Leidingwater van de jachthaven te gebruiken voor dekspoelen of -wassen;
 12. In het gebied van de jachthaven open vuur te ontsteken of enig soort vuurpijlen af te steken;
 13. Korren, karren, touwwerk en dergelijke op of aan de steiger of de vlotten te laten liggen. Deze zullen, zonder aanspraak op enige vergoeding, op kosten van de eigenaar worden verwijderd;
 14. Honden los te laten lopen op steigers, vlotten of in de verblijfsaccommodatie;
 15. Handelsreclame te maken;
 16. Met fietsen of bromfietsen op de steigers te rijden;
 17. Autobanden als stootwillen te gebruiken;
 18. De haven voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Artikel 11.
De eigenaar of gebruiker is verplicht er zorg voor te dragen dat zijn vaartuig, naar algemeen aanvaarde maatstaven, in een redelijke staat van onderhoud verkeert. Indien er echter - naar het oordeel van het bestuur - sprake is van ernstig achterstallig onderhoud, heeft het bestuur het recht om op kosten van de eigenaar of de gebruiker het vaartuig uit de haven te verwijderen. Artikel 12.
Iedere eigenaar of gebruiker die met zijn vaartuig een plaats in de haven inneemt, is verplicht er zorg voor te dragen dat het op zodanige wijze gemeerd is dat het vrij blijft van andere schepen, palen, steigers en vlotten. Het gebruik van stootwillen is verplicht. Wordt hieraan naar oordeel van de havencommissaris niet of niet voldoende voldaan, dan heeft deze het recht hierin te voorzien of te doen voorzien op kosten van de eigenaar of gebruiker. Artikel 13.
Iedere eigenaar of gebruiker van een vaartuig moet bij het verlaten van de ligplaats het daartoe bestemde bordje op groen zetten indien hij voor één of meerdere nachten de box niet gebruikt. Het bestuur is bevoegd om de box waarvan het bordje op groen staat te verhuren aan een passant of te gebruiken als wisselplaats.
Indien de eigenaar voor één of meerdere nachten de haven verlaat, is hij verplicht de tijd en datum van terugkeer op het bord in de verblijfsaccommodatie te vermelden.
De eigenaar of gebruiker die met zijn vaartuig de haven als passant bezoekt, dient zich bij aankomst te melden en bij vertrek zijn bestemming op te geven. De passant zal slechts die box bezetten die wordt aangewezen door de havencommissaris of havenmeester, waarbij hun aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. Artikel 14.
De eigenaar van een vaartuig dat ligplaats in de haven inneemt of verlaat, is aansprakelijk voor schade aan verenigingseigendommen of aan derden veroorzaakt door zijn toedoen of door toedoen van een lid van zijn bemanning of van zijn gasten, ongeacht op welke wijze die schade is ontstaan. Iedere eigenaar is verplicht zijn vaartuig deugdelijk te verzekeren tegen dergelijke schade. Bij de aanvraag voor een ligplaats of standplaats dient een afschrift van bet verzekeringsbewijs te worden gevoegd. Artikel 15.
De eigenaar of gebruiker van een vaartuig met Texel als thuishaven en dat voorzien is van een motor, dient er voor te zorgen dat aan boord een goed werkende brandblusser beschikbaar is. Alle vaartuigen dienen te zijn voorzien van deugdelijke noodsignalen, reddingvesten en goed ankergerei. Artikel 16.
In geval van brand, storm of enig ander onheil is een ieder die in het havengebied aanwezig is, verplicht hulp te bieden. Artikel 17.
Aan gebruikers van de haven en/of een standplaats op het verenigingsterrein die handelingen verrichten in strijd met de bepalingen van dit reglement, of die nalatig zijn in het nakomen van de verplichtingen hun opgelegd krachtens de bepalingen van dit reglement, kan door het bestuur op advies van de havencommissaris het gebruik van ligplaats en/of ruimte ontzegd worden. Artikel 18.
Bij verschil van mening over de uitleg van enig artikel van dit reglement, een onderwerp waarin dit reglement niet voorziet, dan wel een gevraagde ontheffing op één dezer artikelen, beslist het bestuur. Tegen een dergelijke beslissing kunnen de leden schriftelijk in beroep komen bij de algemene ledenvergadering. Artikel 19.
Een besluit tot wijziging van het jachthavenreglement kan slechts worden genomen in een algemene ledenvergadering, met instemming van een meerderheid van de daar aanwezige leden. Een voorstel tot wijziging van het jachthavenreglement moet woordelijk in de oproep tot de vergadering vermeld worden.

Statuten

STATUTEN WSV Texel

Naam, zetel, duur Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam "Watersportvereniging Texel" en is gevestigd te Texel, nader aan te duiden: de vereniging.
 2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Het verenigingsjaar valt samen met bet kalenderjaar.

Doel.
Artikel 2.

 1. De vereniging heeft als doel de bevordering van de watersport in de ruimste zin.
 2. Zij tracht haar doel te bereiken met alle wettige middelen welke haar ten dienste staan.
 3. Zij ontvangt haar geldmiddelen uit o.a. contributies, liggelden, subsidies, donaties, stalling.
 4. Zij heeft een jachthavenreglement, welke artikelen haar leden onverwijld dienen na te komen.

Leden.
Artikel 3.

 1. De vereniging heeft leden en ereleden.
 2. Als lid kunnen worden toegelaten personen ingeschreven in het bevolkingsregister van de Gemeente Texel en woonachtig op het eiland.
 3. Tot erelid kunnen benoemd worden personen die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben. De benoeming van ereleden geschiedt door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

Artikel 4.
Het lidmaatschap eindigt door:

 1. Overlijden.
 2. Schriftelijke opzegging aan de secretaris van het bestuur vóór 1 oktober van een verenigingsjaar, door welke opzegging het Lidmaatschap beëindigd wordt per 31 december van dat jaar.
 3. Royement door het bestuur.
  Een lid dat handelt in strijd met de belangen van de vereniging of weigert na herhaalde aanmaning zijn contributie te voldoen, kan worden geroyeerd. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Bij beëindiging van Lidmaatschap vervallen alle rechten.

Artikel 5.

 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit vijf, zeven, of negen leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit leden der vereniging benoemd.
 3. Elk jaar treden twee leden van het bestuur af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden.
 4. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 5. Het bestuur stelt per vacature tenminste één kandidaat voor.
 6. Andere kandidaten kunnen gesteld worden door tenminste tien leden der vereniging, mits deze kandidaten schriftelijk bij bet bestuur opgegeven worden, uiterlijk tien dagen vóór de datum van de ledenvergadering waarin vervulling van vacatures in bet bestuur moet plaatsvinden.
 7. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 8. Elk bestuurslid kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde uit zijn functie door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing welke niet binnen een maand gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 9. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
  b. Door bedanken.

Dagelijks bestuur
Artikel 6.

 1.  Het bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een havencommissaris.
 2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Bovendien wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur.
 3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, mits het bestuur daarvoor goedkeuring heeft verkregen van de ledenvergadering.
 4. Voor alle handelingen en verbintenissen waarvan het onderwerp een bedrag of waarde van Twintig Duizend Gulden te boven gaat, is goedkeuring van de ledenvergadering vereist.
 5. De goedkeuring van de ledenvergadering, als in de leden 3 en 4 bedoeld, moet blijken uit een genotuleerd besluit van de ledenvergadering, getekend door drie bestuursleden en drie leden, niet bestuursleden.
 6. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of drie leden van bet bestuur zulks wenselijk achten.
 7. Het bestuur neemt zijn besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij anders voorgeschreven.
 8. Een bestuurslid kan door de algemene vergadering van zijn functie ontheven worden, doch uitsluitend met een meerderheid van tweederde van het aantal stemmen dat in een daartoe bijeengeroepen ledenvergadering uitgebracht wordt.

Jaarlijkse ledenvergaderingen
Artikel 7.

 1. Jaarlijks wordt door bet bestuur een ledenvergadering bijeengeroepen, te houden vóór 1 mei. De bijeenkomst vindt plaats door middel van een circulaire aan de leden of door een advertentie in de Texelse Courant. De oproep geschiedt tenminste twee weken vóór de datum van de vergadering en moet de onderwerpen bevatten die in de vergadering behandeld zullen worden.
 2. In de jaarlijkse vergadering worden de volgende punten behandeld:
  a. Verslag van bet dagelijks bestuur over de gang van zaken in het afgelopen jaar.
  b. Verslag van de penningmeester over de financiële situatie van de vereniging en begroting voor het lopende jaar.
  c. Benoeming — op voordracht van bet bestuur — van een commissie uit de leden tot het nazien van de financiële verantwoording van de penningmeester.
  d. Benoeming van bestuursleden ter vervulling van vacatures, ontstaan door periodiek aftreden van bestuursleden of anderszins.
  e. Verlening van décharge aan bet bestuur voor het gevoerde beleid.
  f. Behandeling van onderwerpen, door bet bestuur bij de oproep vermeld, en van onderwerpen waarvan behandeling schriftelijk aan het bestuur verzocht is door tenminste tien leden en ten minste veertien dagen vóór de datum van de ledenvergadering.

Bijzondere ledenvergaderingen
Artikel 8.

 1. Andere ledenvergaderingen dan in artikel 7 bedoeld, worden bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dat gewenst acht.
 2. Een ledenvergadering moet door het bestuur bijeengeroepen worden, indien tenminste tien leden dit schriftelijk aan het bestuur verzoeken, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
 3. Het bestuur moet aan dergelijk verzoek zodanig gevolg geven, dat de verzochte vergadering gehouden wordt binnen vier weken na ontvangst van het desbetreffende verzoek, bij gebreke waarvan de verzoekers gerechtigd zijn zelf een vergadering bijeen te roepen en zo nodig zelf in de leiding ter vergadering te voorzien.
 4. Een krachtens de vorige alinea bijeengeroepen ledenvergadering kan rechtsgeldige besluiten nemen, doch uitsluitend over de onderwerpen die in het verzoek aan het bestuur opgegeven werden.

Artikel 9.
Tot de ledenvergadering hebben toegang:

 1. De leden, mits in het bezit zijnde van een voor het jaar waarin de vergadering gehouden wordt, geldig bewijs van lidmaatschap.
 2. De ereleden.
 3. Alle andere personen, die door het bestuur tot de vergadering uitgenodigd zijn.

Artikel 10.
Alleen de leden hebben stemrecht, en wel ieder één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Artikel 11.

 1. In de ledenvergaderingen wordt over personen schriftelijk en over zaken mondeling gestemd.
 2. Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
 3. Bij verkiezingen worden die kandidaten waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht geacht te zijn gekozen.
 4. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 6. Het bestuur regelt de stemprocedure.

Contributie
Artikel 12.

 1. De contributie wordt door de ledenvergadering jaarlijks vastgesteld op voorstel van het bestuur. Blijft een voorstel van het bestuur achterwege, dan blijft de contributie voor het volgende jaar gelijk aan die van het lopende jaar. De contributie is uitsluitend verschuldigd door de leden.
 2. De contributie moet elk jaar vóór 15 februari van het betreffende jaar worden voldaan.
 3. Het bewijs van betaling van de contributie geldt als bewijs van lidmaatschap.

Artikel 13.
Wie overeenkomstig artikel 3 tot het lidmaatschap toegelaten wordt, is eenmalig verschuldigd een intredesom waarvan de hoogte wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van bet bestuur. Blijft in enig jaar een voorstel van het bestuur achterwege, dan zal de hoogte van deze intredesom ongewijzigd blijven. Dit bedrag moet voldaan worden uiterlijk binnen veertien dagen na de ontvangst van de brief waarin het bestuur de kandidaat in kennis stelt van zijn toelating tot het lidmaatschap. Echtgenoten en/of langdurige partners van een lid waarmee een duurzame effectieve relatie bestaat, kunnen als lid worden toegelaten zonder deze intredesom te hoeven betalen. Statutenwijziging, ontbinding
Artikel 14.

 1. Een besluit tot wijziging van deze statuten, tot ontbinding van de vereniging, alsmede tot wijziging van dit artikel, kan slechts genomen worden in een opzettelijk daartoe bijeengeroepen ledenvergadering, met een meerderheid van ten minste drievierde van het aantal leden der vereniging.
 2. Indien in deze vergadering niet drievierde van het aantal leden aanwezig is, wordt binnen drie maanden een nieuwe ledenvergadering bijeengeroepen, waarin een in alinea 1 bedoeld besluit genomen kan worden met een meerderheid van drievierde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht hoeveel leden aanwezig zijn.
 3. Een voorstel tot wijziging van de statuten moet woordelijk in de oproep tot de vergadering vermeld worden.

 

Artikel 15.
In geval besloten wordt tot ontbinding der vereniging beslist de ledenvergadering wie met de liquidatie belast zal worden. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmend.

Onvoorziene gevallen
Artikel 16.
In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

 

Inschrijfformulier voor nieuwe leden